Revalidatie

Al geruime tijd doen wij onderzoek naar de revalidatiezorg. Aanleiding hiervoor was de intentie van het ministerie van VWS om de curatief gerelateerde zorgvormen over te hevelen vanuit de AWBZ naar de Zvw.

 

Het eerste onderzoek in opdracht van het CVZ vond plaats in 2006 waarin het onderscheid tussen revalidatie in revalidatiecentra en ziekenhuizen en kortdurende behandeling op somatische grondslag in verpleeghuizen onderzocht werd. Een belangrijke conclusie was dat uit de toenmalige beschikbare gegevensbronnen geen betrouwbare uitspraak kon worden gedaan over de omvang, aard en het volume van de revalidatiezorg in verpleeghuizen (Rapport revalidatie AWBZ).

 

Dit was aanleiding om in opdracht van CVZ een vervolgonderzoek uit te voeren waarin dit nader onderzocht werd in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (Revalidatie AWBZ Omvang en aard)

 

 

Door de verscheidenheid aan vragen van zorgaanbieders over de te verwachten overheveling werd besloten om workshops over dit onderwerp aan te bieden. Daar bleek veel belangstelling voor te bestaan. Tijdens de workshop werden op compacte wijze cijfers, ontwikkelingen, beleid en kansen samengebracht. De aangereikte “tools” gaven aan zorgaanbieders richting voor verdere beleidsstappen .

 

Aanvullend op het onderzoek naar de omvang, aard en intensiteit van de revalidatie in de AWBZ hebben we in 2009 ook de somatische dagbehandeling onderzocht (Update aard en omvang). Hieruit bleek dat weliswaar veel patiënten dagbehandeling ontvangen, maar vaak niet met een revalidatiedoelstelling, dit betrof 14%. De overige patiënten komen voor onderhoudstherapie bij chronische of progressieve aandoeningen, ontlasting van de mantelzorg of ter overbrugging voor patiënten die wachten op een verblijfsplek.

 

 

In 2010 is in opdracht van de Nza een onderzoek gedaan naar mogelijke vormen van prestatiebekostiging voor de geriatrische revalidatie zorg. Naar aanleiding daarvan is een artikel in het Tijdschrift voor ouderengeneeskunde gepubliceerd. Rapport (Rapport tarifering) en artikel (Artikel) zijn hier te downloaden.

 

In 2013 hebben wij in opdracht van het CVZ een onderzoek uitgevoerd rond de Medisch Specialistische Revalidatie. Sinds enkele jaren komen er hoe langer hoe meer zorgaanbieders, en het CVZ heeft zich afgevraagd in hoeverre hier inderdaar sprake is van medisch specialisatische revalidatie. Of betreft het veeleer multidisciplinaire eerstelijns revalidatie dan wel reïntegratie trajecten ten behoeve van het hervatten van werk. Het in mei 2013 gepubliceerde rapport kunt u hier downloaden.

Actuele discussies

Nieuws

Werkwijze

  • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel

  • Toegang tot de zorg

  • Versterking publieke/
    openbare
    gezondheidszorg

  • Ketenzorg

  • "Pay for Performance"