Uitgevoerde opdrachten

TANGRAM zorgadviseurs voert opdrachten uit in verschillende domeinen van de Nederlandse gezondheidszorg. Op deze pagina presenteren wij een selectie van door ons uitgevoerde opdrachten in de volgende domeinen

 

Zorg- en verzekeringsstelsel

 

Aard en omvang geriatrische revalidatie anno 2009/2010

 

De geriatrische revalidatiezorg zoals die in verpleeghuizen plaatsvindt, zal begin 2012 conform het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden overgeheveld. 

 

Revalidatie in dagbehandeling

In de afgelopen jaren is er door ons onderzoek gedaan, in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) naar revalidatie in de AWBZ. Dit vanwege het voornemen van het ministerie van VWS om de curatieve zorgvormen van de AWBZ over te hevelen naar de Zvw. 

 

Orthoptische zorg

Bij de behandeling van monoculaire en binoculaire stoornissen zijn oogartsen en orthoptisten in onderlinge samenhang betrokken. Met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de introductie van de DBC-systematiek zijn er vanuit de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) vragen gesteld aan het Ministerie van VWS betreffende de positie en de bekostiging van de orthoptische zorg. Het rapport kunt U hier downloaden.

 

Revalidatie in Zvw en AWBZ

In 2006 voerden wij in opdracht van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een onderzoek uit naar de revalidatie in Zorgverzekeringswet en AWBZ. Gaat het in wezen niet om de zelfde zorg, met alleen een andere doelgroep? De huidige regelgeving  is erg onduidelijk, maar de professionals in de praktijk pleiten voor een verdergaande integratie. Het rapport kunt U hier downloaden.

 

Operationalisering AWBZ-functies voor het CVZ

Voor het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft, vanuit zijn verantwoordelijkheid als wegbereider, voorlichter en beoordelaar van geschillen, TANGRAM een onderzoek verricht om de AWBZ-aanspraken nader te operationaliseren en daarmee een toetsingskader te ontwikkelen ...

 

Inventarisatie 'Full Package'-initiatieven voor het ministerie van VWS

Het ministerie van VWS heeft recentelijk het begrip ‘full package’ geïntroduceerd. Het betreft een pakket AWBZ-zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie en die behoefte hebben aan zware zorg. TANGRAM heeft onlangs een verkennend onderzoek naar deze innovatieve benadering van de verpleeghuiszorg uitgevoerd. ... 

 

Inventarisatie knelpunten in aanspraken ZVW en AWBZ voor de GGZ voor GGZ Nederland

Het doel van het onderzoek in opdracht van GGZ Nederland betrof - vooruitlopend op de ‘Knip in de GGZ’  - het analyseren en het in kaart brengen van vragen en knelpunten in de verzekerde pakketten van respectievelijk de AWBZ en de ZVW in de sector. Het rapport moest bijdragen aan de uiteindelijke landelijke interpretatie van de regelgeving.

 

Medisch noodzakelijk verblijf in de GGZ

Recentelijk (2014-2015) voerden wij in opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZIN) onderzoek uit naar de medische criteria voor verblijf in de GGZ. Het onderzoek richtte zich op het beleid en de besluitvorming rond opname, opnameduur en ontslag in relevante richtlijnen, standaarden en wetenschappelijke literatuur, alsmede in de praktijk.  Het rapport kunt U hier downloaden.

 

Openbare gezondheidszorg

Formulering onderzoek naar regionaal gezondheidszorgsysteem

Het formuleren van een plan van aanpak voor een onderzoek naar volksgezondheid, gezondheidszorg en ketenzorg in een regio. Opdrachtgever was een regionale GGD, in samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten.

 

Jeugdgezondheidszorg in ontwikkeling

In 2006 hebben wij een GGD ondersteund bij het opstellen van een beleidsplan voor haar afdeling Jeugdgezondheidszorg. In dat kader is nagedacht over de begrippen ‘gemeentelijke regie’, zorgcoördinatie, verwijsindex, vroegsignalering, enz. Het is duidelijk dat de JGZ een onderdeel vormt van een complex systeem van allerlei organisaties die zich met de jeugd bezighouden. ... 

Notitie soa en hiv-positieven

Onlangs vroeg de Hiv vereniging Nederland TANGRAM een notitie op te stellen over de interacties tussen HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).  ... 

 

Opstelling structuurvisie medische zorg voor een regio

Na consultatie van de verschillende spelers zijn toekomstscenario’s uitgewerkt voor een kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de huisartsenzorg in relatie tot medisch specialistische- en verpleeghuisartsenzorg. Een en ander heeft geleid tot een gerichte aanpak en onderliggende structuur om knelpunten in zorg te voorkomen c.q. op te lossen.

 

Lokaal gezondheidsbeleid: de informatiebehoefte van gemeentelijke beleidsmakers

TANGRAM verrichtte een kwalitatief onderzoek gericht op de informatiebehoeften van gemeentelijke beleidsmakers bij het vaststellen van het lokaal gezondheidsbeleid in kleinere en middelgrote gemeenten (10.000-50.000 inwoners). Het onderzoek dat in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werd uitgevoerd, werd ondersteund door een subsidie van het Fonds OGZ. ...  .

 

Eerstelijnsgezondheidszorg

Huisartsenzorg gefaciliteerd

Voor een grote thuiszorgorganisatie is de problematiek van ‘omvallende huisartspraktijken’ geïnventariseerd, alsmede de mogelijkheden om vanuit de thuiszorg de huisartsen te faciliteren.

 

 

 

 

 

 

Actuele discussies

Nieuws

Werkwijze

  • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel

  • Toegang tot de zorg

  • Versterking publieke/
    openbare
    gezondheidszorg

  • Ketenzorg

  • "Pay for Performance"